маркетинг план

Маркетинговият план е като GPS навигатор за вашия бизнес: той ви показва най-добрият начин да постигнете целите си за продажби и приходи, като същевременно избягвате отнемащите време и скъпи грешки по пътя.

Какво значи маркетинг план, как се разработва и за какво служи ще ви разкажем в статията. А ако имате бизнес, който не разполага с маркетинг план, то ние можем да изготвим такъв за вас.

Какво е маркетингов план?

Маркетинговият план очертава планираните маркетингови/рекламни дейности за конкретен период, обикновено през следващите 12 месеца. Той описва как ще достигнете, привлечете и убедите клиентите да купуват вашите продукти или услуги, с ясни цели, действия и отговорности.

Докато големите корпорации може да имат всеобхватна маркетингова стратегия с големи екипи и с индивидуални планове за всяка част от стратегията, предприемачите с по-малък бизнес е по-добре да опростяват нещата. Това значи да опитат сами и да допускат грешки, да губят пари и време, докато се борят с конкуренцията, или да си партнират с агенция за дигитален маркетинг, която да изготви маркетингов план или по-голямото нещо – маркетинг стратегия.

Значението на маркетинговия план за всеки бизнес

Стратегическа насока

Маркетинговият план предоставя стратегическа пътна карта, очертаваща целите и тактиките за постигането им. Той служи като план за съгласуване на маркетинговите усилия с общите бизнес цели.

Оптимизиране на ресурсите

За малките и средни бизнеси това е особено важно, тъй като те не разполагат с огромни бюджети за маркетинг и реклама. Чрез дефиниране на целевата аудитория, канали и разпределение на бюджета, маркетинговият план гарантира ефективно използване на ресурсите. Той помага да се даде приоритет на инициативи, които резонират най-много с аудиторията и носят най-висока възвръщаемост.

Синхрон и последователност

Маркетинговият план гарантира, че всички маркетингови усилия са в съответствие с цялостната бизнес стратегия. Той насърчава последователността в съобщенията, брандирането и клиентското изживяване в различни канали. Последователната комуникация укрепва идентичността на марката и изгражда доверие с целевата аудитория, като допринася за дългосрочна лоялност на клиентите.

Ключови компоненти на маркетингов план

Анализ на ситуацията

Започнете с извършване на цялостен анализ на текущата ви пазарна позиция. Оценете силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), за да получите представа за вътрешните и външните фактори, влияещи върху вашия бизнес. Самият SWOT анализ се състои от анализ на:

  1. Силните страни са фактори, които подобряват позицията ви на пазара. Те могат да включват умения, ресурси, включително хора и инвестиции, които не могат лесно да бъдат копирани от вашите конкуренти.
  2. Слабостите са фактори, които намаляват способността ви да постигнете целите си, като ненадеждна доставка или остарели производствени инструменти, неудобна локация, липсва на паркинг, бизнес без уебсайт и др.
  3. Възможностите са начини, по които вашият бизнес може да расте и да става по-печеливш. Те могат да включват навлизане на нови пазари или приемане на нови технологии, включително изкуствен интелект.
  4. Заплахите са фактори, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху вашия бизнес на основните ви пазари, като например недостиг на работна ръка или пагубни икономически/политически събития, като промени в данъчната политика, война, терористична атака и др.

Определете вашата целева аудитория

Ясно идентифицирайте и разберете вашата целева аудитория. Разработете таргет персони на различните ви групи клиенти, за да приспособите маркетинговите си стратегии към специфичните нужди, предпочитания и поведение на всяка от тях. 

Вижте една примерна таблица с критерии за оценка на аудиторията на английски език: Пример за таблица за сегментиране на клиенти.

Поставете си измерими цели

Установете SMART цели (специфични, измерими, постижими, подходящи, ограничени във времето), за да осигурите ясна рамка за оценка на вашите маркетингови усилия.

Обърнете внимание на „четирите P“ на маркетинга

След като разберете целите си и кого искате да достигнете, е време да направите някои стратегически избори за това как ще го направите. За всеки от вашите клиентски сегменти трябва да преминете през „четирите P“ на маркетинга, за да определите най-добрите начини за посрещане на техните нужди:

  1. Продукт (product)
  2. Ценообразуване (pricing)
  3. Място (place)
  4. Промоция (promotion)

Избор на маркетингови стратегии и тактики

Определете стратегиите и тактиките, които ще използвате, за да достигнете до вашата целева аудитория. Това може да включва маркетинг чрез съдържание, кампании в социалните медии, SEO стратегии, имейл маркетинг и др. Всяка от тези тактики има различни възможности и ползи, както и правила, особено що се отнася до социалните мрежи и Google, затова препоръчваме само експерти да се ангажират с тях за най-добри резултати.